Zarys filozofii

Adam Węgrzecki

Wydanie III rozszerzone
40,95 zł
Ilość

Podręcznik jest swego rodzaju przewodnikiem, w którym dominuje syntetyczne ujęcie oznaczające spojrzenie na filozofię jako dziedzinę, w której podejmuje się specyficzną problematykę badawczą. Celem pracy jest ukazanie problemów i stanowisk filozoficznych oraz ilustrujących je koncepcji filozoficznych. Ze względu na wielość koncepcji reprezentujących stanowiska filozoficzne, a także ich mniejszą lub większą przystępność, wybrano spośród nich te, które są reprezentatywne dla danego stanowiska. Wybór został także podyktowany pozycją twórcy koncepcji i znaczeniem, jakie uzyskała ona w samej filozofii. W podręczniku obecni są filozofowie, którzy w istotny sposób przyczynili się do jej rozwoju, a przedstawione koncepcje zostały ujęte jedynie skrótowo, z pominięciem szerszego kontekstu i odniesień historycznych. Przy wyborze koncepcji filozoficznych wzięto pod uwagę również to, aby umożliwić wgląd w filozofię współczesną oraz filozofię XX wieku, uwzględniając również polskich filozofów. Podręcznik składa się z pięciu części poświęconych pojęciu samej filozofii, kategoriom bytu, poznania i człowieka, a także filozofii wartości.


Treść:
1. Pojęcie filozofii
2. Metafizyka jako dziedzina filozofii
3. Natura bytu
4. Prawidłowość świata
5. Rozwój rzeczywistości
6. Teoria poznania jako dziedzina filozofii
7. Źródła wiedzy o świecie
8. Możliwości poznawcze człowieka
9. Prawda i jej charakter
10. Antropologia filozoficzna jako dziedzina filozofii
11. Natura ludzka
12. Istota człowieka
13. Struktura bytu ludzkiego
14. Człowiek a rzeczywistość
15. Wolność człowieka
16. Postępowanie, moralność, etyka

W000145

Opis

Tytuł
Zarys filozofii
Autor
Adam Węgrzecki
Liczba stron
214
Rok wydania
2011
ISBN
978-83-7252-535-2
Wydanie
Wydanie III rozszerzone

Specyficzne kody