Regulamin sprzedaży książek przez Księgarnię Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzi sprzedaż książek opublikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, www.ksiegarnia.uek.krakow.pl, prowadzona jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków, NIP: 6750006346, REGON: 000001519, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
adres do korespondencji: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
adres e-mail: ksiegarnia@uek.krakow.pl
tel.: (12) 293 5011
Księgarnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.

Słownik:
Administrator danych osobowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Wydawnictwa UEK w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Miejsce wydania rzeczy adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Klienta.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.

Przedsiębiorca – klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego), dokonujący zakupów w Księgarni Wydawnictwa UEK w zakresie tej działalności.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
InPost – InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085.

Księgarnia Wydawnictwa UEK – Księgarnia prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym: ksiegarnia.uek.krakow.pl.

PayPro – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
Konto PayPro – narzędzie dostarczone przez PayPro, umożliwiające dokonywanie płatności za zakupione książki w Księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przelewy24 – internetowy serwis usługowy pośredniczący w dokonywaniu płatności.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Wydawnictwa UEK, składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, sposoby płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wszystkie informacje zawarte na stronie www.ksiegarnia.uek.krakow.pl są dostępne w języku polskim.

3. Do korzystania z Księgarni Wydawnictwa UEK, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari,

b) włączenie obsługi plików cookies i javascript,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Klient powinien korzystać ze sklepu internetowego Wydawnictwa UEK zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni Wydawnictwa UEK, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Księgarni lub jej elementy techniczne.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Księgarni Wydawnictwa UEK w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient w każdym czasie może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Księgarni. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni można zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, mailowo na adres: ksiegarnia@uek.krakow.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej Księgarni.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.

II. Rejestracja i logowanie

1. W celu rejestracji w Księgarni Wydawnictwa UEK (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail oraz login i hasło dla konta, zaakceptować Regulamin Księgarni Wydawnictwa UEK oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Po zarejestrowaniu się w Księgarni Wydawnictwa UEK każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.

3. W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni Wydawnictwa UEK należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: ksiegarnia@uek.krakow.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Księgarni Wydawnictwa UEK.

4. Założenie Konta oraz jego usunięcie jest bezpłatne.

5. Rejestracja w Księgarni Wydawnictwa UEK nie jest konieczna do dokonywania zakupów.

III. Płatność oraz cena

1. Ceny wszystkich produktów w Księgarni Wydawnictwa UEK są wyrażone w polskich złotych.

2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie świadczenia wymagane przepisami prawa, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 1444 1111 0011 1261 8554. Klient proszony jest o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia,

b) płatność za pośrednictwem Przelewy24 podczas realizacji procesu zakupowego,

c) płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru.

IV. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są na stronie: www.ksiegarnia.uek.krakow.pl .

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności: dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy, wybrać rodzaj płatności, wybrać miejsca wydania rzeczy, złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”.

3. Zamówienie jest realizowane w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności przy odbiorze – od dnia złożenia zamówienia.

V. Zawarcie umowy i jej realizacja

1. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Księgarni Klient otrzyma e-mail z podsumowaniem zamówienia, liczbą zamówionych egzemplarzy, ceną towaru oraz kosztami przesyłki. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (dni robocze).

2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

3. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 4 dni roboczych.

4. Zakupiony przedmiot umowy wysyłany jest wraz z dowodem zakupu wskazanym rodzajem dostawy do wskazanego w zamówieniu miejsca dostarczenia wraz z załącznikami (faktura, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, formularz reklamacji).

VI. Warunki i koszty dostawy

1. Księgarnia Wydawnictwa UEK dokonuje wysyłki produktów wyłącznie na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o.o. Czas dostawy jest regulowany regulaminem InPost, który jest dostępny na stronie: www.inpost.pl, w zakładce Regulaminy | InPost.

2. Informacje dotyczące kosztu dostawy za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o.o. oraz dostępnych rodzajów dostawy są podane w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem ksiegarnia.uek.krakow.pl...

3. Przesyłki poza granicami Polski obsługuje firma zewnętrzna. Zainteresowany Klient otrzyma stosowne informacje dotyczące kosztów wysyłki po wcześniejszym skontaktowaniu się z Księgarnią.

4. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Księgarni Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie bądź mailowo.

5. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy będący wynikiem okoliczności zawinionych przez firmę kurierską.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów odesłania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy (zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres e-mail: ksiegarnia@uek.krakow.pl lub na adres korespondencyjny: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

10. Do zwracanej rzeczy Konsument powinien dołączyć dowód zakupu.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia).

2. W przypadku otrzymania rzeczy wadliwej Klient ma prawo do jej reklamacji w ciągu 2 lat od daty jej dostarczenia.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji, ustosunkuje się do niej i zwróci należność Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wadliwą rzecz Klient powinien przesłać do Księgarni na swój koszt. Sprzedający zobowiązuje się wymienić rzecz na wolną od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci Klientowi równowartość rzeczy i poniesionych kosztów dostarczenia Konsumentowi przesyłki. Klient, przesyłając wadliwą rzecz do Sprzedawcy, winien załączyć dowód zakupu. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup w Księgarni reklamacja nie będzie uwzględniona.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego żądania.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

9. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX. Zasady obrotu profesjonalnego

1. W przypadku składania zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą stosuje się poniższe postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w pkt IX stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

2. Zamówienie jest realizowane, jeśli w chwili składania zamówienia wybrane produkty są dostępne w Księgarni Wydawnictwa UEK.

3. Podczas odbioru zamówienia z Księgarni Wydawnictwa UEK Przedsiębiorca lub upoważniony przez niego odbiorca zamówienia powinien sprawdzić stan przesyłki.

4. W przypadku nieodebrania przesyłki Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu oraz kosztów ponownej wysyłki.

5. W przypadku składania reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Przedsiębiorcę o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, oraz o trybie i sposobie jej rozpatrzenia.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, który przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dokonując rejestracji zgodnie z pkt II niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt II ust. 4, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych w procesie korzystania z konta Klienta w Księgarni Wydawnictwa UEK i dokonywania w niej zakupów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dokonując zamówienia zgodnie z pkt IV niniejszego Regulaminu, Klient udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni Wydawnictwa UEK z wykorzystaniem konta Klienta.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Księgarni Wydawnictwa UEK oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.

4. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca prześle zawiadomienie o zmianie Regulaminu Klientowi będącemu Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są zawsze realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.


Załączniki do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny