Kraków – zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych

Bogusław Luchter

16,80 zł
Ilość

W pracy podjęto problematykę przemian ekonomiczno-przestrzennych Krakowa na przełomie XX i XXI w., a więc w okresie przejścia od gospodarki sterowanej centralnie do gospodarki rynkowej. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania przyrodnicze, które wpływają na kształtowanie się struktury przestrzennej miasta. Zaprezentowano rozwój przestrzenny Krakowa, począwszy od lokacji, aby ukazać rozmiar przeobrażeń przestrzennych zachodzących w mieście od XIII do XXI w. na skutek ogromnego wzrostu terytorialnego. Poruszono zagadnienia demograficzne dotyczące miasta, scharakteryzowano m.in. strukturę ludności ze względu na płeć i wiek oraz strukturę zatrudnienia.  Opisano przemiany społeczno-gospodarcze w Krakowie, jakie zachodziły w latach 1990–2010, tj. w okresie przejściowym między realizacją zasad centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej a etapem wdrażania zasad gospodarki rynkowej. Wzięto pod uwagę: oświatę i naukę, ochronę zdrowia, kulturę, turystykę, handel, gastronomię, przemysł, budownictwo, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, rolnictwo, leśnictwo i ochronę środowiska. Zaprezentowano przeobrażenia struktury użytkowania ziemi na terenie Krakowa oraz wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na kształtowanie się struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta. Skrypt jest adresowany do studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza kierunku gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.


Treść:
1. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju współczesnego Krakowa
2. Rozwój przestrzenny miasta
3. Ludność Krakowa
4. Przemiany społeczno-gospodarcze w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku
5. Struktura użytkowania ziemi w Krakowie i jej przemiany na przełomie XX i XXI wieku
6. Kraków w planach zagospodarowania przestrzennego

W000259

Opis

Tytuł
Kraków – zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych
Autor
Bogusław Luchter
Liczba stron
86
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-7252-563-5

Specyficzne kody