Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym

Elżbieta Bombińska

40,95 zł
Ilość

Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu udział usług w międzynarodowej wymianie handlowej kształtuje się na niskim poziomie, nie przekraczając 1/4 wartości światowych obrotów handlowych. Fakt ten pozostaje w ewidentnej sprzeczności z rolą, jaką sektor usług odgrywa w gospodarkach poszczególnych państw i całej gospodarce światowej, odpowiadając za ponad 2/3 światowego PKB. W monografii starano się udowodnić, że jedną z najważniejszych przyczyn występującej rozbieżności jest niedoszacowanie obrotów międzynarodowego handlu usługowego, które jest związane ze sposobem jego definiowania oraz – wynikającą z przyjętej definicji – metodyką pomiaru. Rozważania obejmują w szczególności określenie i opis form (modeli) międzynarodowej wymiany usług, w tym modelu handlu pośredniego, który nie został objęty uregulowaniami GATS. Zaprezentowano rozwój metodyki badań handlu usługami oraz wskazano istniejące ograniczenia i bariery jego pomiaru. Podjęto również próbę wyznaczenia wartości handlu usługami z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych form świadczenia usług. Z przeprowadzonych badań wynika, że zawężająca definicja handlu usługami przyjęta w GATS, w której całkowicie pominięto transgraniczny przepływ usług uprzedmiotowionych i osadzonych w towarach, a także powszechne ograniczanie analiz międzynarodowej wymiany usług do badań opartych na statystykach bilansu płatniczego mocno zdeformowały obraz miejsca usług w handlu międzynarodowym.


Treść:
1. Międzynarodowy handel usługami – istota i światowe regulacje
2. Modele handlu usługami w teoriach handlu międzynarodowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz w wynikach badań
3. Mierzenie obrotów światowej wymiany usług w świetle rekomendacji Manual on Statistics of International Trade in Services
4. Model 5 – koncepcja i metody pomiaru pośredniego handlu usługami
5. Obroty międzynarodowego handlu usługami – wyniki badań empirycznych

W001135

Opis

Tytuł
Modele świadczenia usług w handlu międzynarodowym
Autor
Elżbieta Bombińska
Liczba stron
198
Rok wydania
2021
ISBN
978-83-7252-853-7

Specyficzne kody