Modelowanie zależności pomiędzy innowacyjnością a handlem zagranicznym w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Studium teoretyczno-empiryczne

Marcin Salamaga

56,70 zł
Ilość

Głównym celem monografii jest zbadanie kierunków i intensywności wzajemnego odziaływania pomiędzy innowacyjnością gospodarki i handlem zagranicznym w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także analiza skłonności do innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wśród przedsiębiorstw uczestniczących w handlu zagranicznym w Polsce. Celem teoriopoznawczym pracy jest z kolei umiejscowienie relacji pomiędzy handlem zagranicznym i innowacyjnością w teorii ekonomii, synteza dotychczasowych wyników badań tego zagadnienia oraz ocena jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego. W części empirycznej monografii zastosowano narzędzia statystyczno-ekonometryczne, m.in. modele wektorowej korekty błędem (VECM), testy przyczynowości w sensie Grangera i uporządkowane wielomianowe modele probitowe. Do realizacji celu empirycznego pracy wykorzystano dane pochodzące m.in. z Eurostatu, Word Input-Output Database, OECD, a także z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców. Wyniki uzyskane w pracy pozwoliły sformułować ogólniejsze wnioski o charakterze zaleceń i rekomendacji w kwestii wykorzystania handlu zagranicznego jako instrumentu wsparcia innowacji w Polsce i pozostałych krajach V4, ale i odwrotnie: wykorzystania polityki innowacyjnej jako stymulatora konkurencyjności eksportu towarów i usług.

Treść: 

1. Innowacje a innowacyjność gospodarki

2. Innowacyjność w ujęciu różnych teorii ekonomii

3. Rozwój gospodarczy i innowacyjność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej

4. Badanie dynamicznych zależności pomiędzy innowacyjnością i konkurencyjnością eksportu w krajach Grupy Wyszehradzkiej

5. Modelowanie skłonności do innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce

W001174

Opis

Tytuł
Modelowanie zależności pomiędzy innowacyjnością a handlem zagranicznym w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Studium teoretyczno-empiryczne
Autor
Marcin Salamaga
Liczba stron
240
Rok wydania
2023
ISBN
978-83-7252-889-6

Specyficzne kody