Odwrócona hipoteka. Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Maciej Cycoń

35,70 zł
Ilość

Podstawowym celem badawczym monografii jest analiza uwarunkowań funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce. Cześć teoretyczna pracy obejmuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego usług equity release, charakterystykę funkcjonowania odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych, Australii i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także analizę ram prawnych rynku odwróconej hipoteki w Polsce. W części empirycznej monografii dokonano wielowymiarowej analizy uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju rynku odwróconej hipoteki w Polsce. Przeprowadzono również badanie popytu na odwróconą hipotekę. Dane niezbędne do wykonania badań empirycznych zebrane zostały za pomocą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, tj. metodą CATI. Badanie popytu na odwróconą hipotekę przeprowadzone zostało metodą wyceny warunkowej w schemacie WTA. W celu identyfikacji determinant popytu analizie poddano związek pomiędzy różnymi predyktorami a skłonnością do oddania nieruchomości przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat oraz dokładnego testu Fishera. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w schemacie WTA pozwoliło na oszacowanie popytu potencjalnego. W celu określenia popytu efektywnego wykonano symulacje świadczeń z odwróconej hipoteki m.in. na podstawie rachunku rent życiowych.


Treść:
1. Charakterystyka i formy odwróconej hipoteki
2. Funkcjonowanie odwróconej hipoteki w Polsce
3. Uwarunkowania funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce
4. Analiza popytu na odwróconą hipotekę w Polsce

W001067

Opis

Tytuł
Odwrócona hipoteka. Zagadnienia ekonomiczno-prawne
Autor
Maciej Cycoń
Liczba stron
176
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7252-797-4

Specyficzne kody