Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

Maria Płonka

46,20 zł
Ilość

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jest alternatywną dla spółki akcyjnej formą prawną zakładów ubezpieczeń, posiadającą typowy dla sektora ekonomii społecznej status not for profit. Celem pracy było teoretyczne uzasadnienie, operacjonalizacja oraz empiryczna weryfikacja determinant konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeń w Polsce. Zaproponowano autorski model analizy, pomiaru i oceny konkurencyjności podmiotów sektora ekonomii społecznej, przyjmując, że konkurencyjność to kreowanie i utrzymanie przez podmiot podaży trwałych przewag konkurencyjnych przez tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Ocenę i pomiar efektywności oparto na wartości dodanej na poziomach finansowym (FVA), ekonomicznym (EVA) oraz społecznym (SVA). Na podstawie wyników badań dokonano identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych źródeł przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, wyprowadzono wnioski dotyczące najkorzystniejszych dla nich strategii konkurowania oraz zaproponowano sposoby stymulowania ich rozwoju w Polsce.

Treść:
1. Determinanty konkurencyjności podmiotów podaży na rynku
2. Formalno-prawne determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
3. Analiza potencjału konkurencyjności i pozycji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
4. Kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle rozwiązań światowych i badań własnych

W000810

Opis

Tytuł
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Autor
Maria Płonka
Liczba stron
238
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-7252-624-3

Specyficzne kody